Menu

Struktura szkoły Nasz patron Statut i WSO Rada Rodziców Rada Szkoły Wypożyczanie instrumentów BIBLIOTEKA Zajęcia przygotowawcze - rekrutacja Fundacja Pierwsze Skrzypce Fundacja Rosa 1% Piotr z Grudziądza Informacje RODO Nowy dziennik elektroniczny Zasady funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.

Zasady funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.

                           

 

                            Organizacja zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.

                                            im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu

                                                           od 1 września 2020 r.

 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców lub opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym.

4. Wejście do budynku szkoły i poruszanie się pomiędzy salami obowiązkowo z zakrytymi ustami i nosem maseczką, zdjęcie maseczki może nastąpić po wejściu do sali.

5. W sali zajęć mogą przebywać tylko osoby zainteresowane: nauczyciel, uczeń, ewentualnie 1 rodzic.

6. Zajęcia powinny odbywać się w bezpiecznej odległości z zachowaniem dystansu społecznego.

7. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8.Przebywanie w szkole osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

9. Dyrekcja, sekretariat oraz nauczyciele prowadzący zajęcia mają dostęp do numerów telefonu rodziców (w e-dzienniku) do korzystania w przypadku potrzeby nagłego kontaktu.

10. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy poinformować dyrektora szkoły, odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Sala nr 2 przystosowana jest jako izolatorium wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej.

11. Zobowiązuję nauczycieli aby w miarę możliwości tak zorganizować zajęcia lekcyjne żeby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

12. Zobowiązuję nauczycieli do zwracania szczególnej uwagi dzieciom na zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

15. Po każdej lekcji należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) oraz dezynfekować sprzęt wykorzystywany podczas zajęć.

16. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

17. W przypadku oczekiwania dziecka na kolejne zajęcia uczeń musi zgłosić się do obsługi w celu wskazania pomieszczenia, w którym może przebywać.

18. W bieżącym roku szkolnym z biblioteki mogą korzystać wyłącznie nauczyciele, którzy będą przygotowywać materiały nutowe dla swoich uczniów uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.


 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

1. Na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły i po skorzystaniu z toalety.

4. Wszystkie pomieszczenia objęte będą monitoringiem codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników itp.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

8. Przy wejściu do szkoły znajduje się pojemnik do wyrzucania jednorazowych maseczek i rękawic.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej uczniowie, nauczyciele lub pracownicy szkoły powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego:

- rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 

8. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
 

9. Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
 

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu
    ul. Armii Krajowej 10
    86-300 Grudziądz
  • 056 6421888
    fax 56 46 236 32
    psmg@wp.pl

Galeria zdjęć